Zásady ochrany osobních údajů

25.5.2018 vešlo v platnost nařízení EU – tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), týkající se ochrany osobních údajů, které střídá dosud platný zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. 

Veškeré údaje, kterých se mi dostává skrze webové stánky, emailem, sms či ústním sdělením, chráním a zpracovávám v souladu s tímto nařízením.

Kdo jsem

Provozovatelem stránek je:

Miroslava Slívová,
se sídlem U školky 1620, 708 00 Ostrava 8, Česká republika

IČ : 60049294, vedená v evidenci živnostenského rejstříku Úřadu městské části Ostrava 2.

Zároveň jsem i správcem osobních údajů a provozovatelem webové stránky www.miroslavaslivova.cz.

Kontaktovat mě můžete:

  • elektronicky na emailové adrese terapie@miroslavaslivova.cz
  • telefonicky na čísle +420 732 360 760

Jaké osobní údaje se shromažďují a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Zpracovávám osobní údaje, které jste na internetových stránkách zadali do formuláře objednávky, při zřizování zákaznického účtu nebo při registraci na kurz či jinou akci, tedy zejména vaše jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresu, případně firmu, identifikační číslo, a dále telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Osobní údaje shromažďuji a zpracovávám v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro plnění kupní nebo jiné smlouvy s vámi, to znamená zejména ke splnění objednávky nebo poskytnutí kurzu.

Dále osobní údaje zpracovávám tam, kde mi to ukládá závazný právní předpis, např. v souvislosti s povinností úschovy účetních záznamů.

Pouze s vaším výslovným souhlasem zpracovávám vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, jmenovitě k zasílání aktuální nabídky zboží, newsletteru nebo jiných obchodních sdělení o našich výrobcích nebo službách.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte tyto webové stránky, zaznamenají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z  protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, ze které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy.

Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics). Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

Komentáře

Tyto stránky neumožňují návštěvníkům přidávat komentáře.

Média

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu pořizovat a volně používat fotografickou dokumentaci, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.    

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.                                                                                      
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.                                                              
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Všechny moderní prohlížeče mají cookies ve výchozím nastavení automaticky aktivní, pokud nebylo zvoleno jinak. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies. Pro jednotlivé webové stránky můžete omezit a nebo zcela zablokovat cookies v nastavení příslušného prohlížeče: Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; Opera; Safari. 

Pokud by tyto stránky umožnily přidání komentáře, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se stránky snaží zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

S kým sdílím údaje

Údaje a informace o stránkách jsou dostupné poskytovateli doménového jména a hostingu, kterým je pro tyto webové stránky společnost WEDOS Internet, a.s.

Jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://hosting.wedos.com/cldata/39/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf.

Jaká máte práva?      

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. 

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě odstraním veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji  60 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy vymažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.       

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práva povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.